پرسش و پاسخ

اگر روی لیوانها و ظروف لکه وجود دارد و شفاف نمی‌باشند ایراد از چیست؟

۱-سختی آب بیش از حد میباشد.

۲-همۀ ظروف فلزی را از ماشین خارج کنید.

۳-برنامۀ شستشوی قویتری را انتخاب کنید.

۴٫-ماشن بیش از حد پر شده است.

۵-چیدن ظروف در داخل ماشین بصورت نامناسب

۶-استفاده از پودر شویندۀ فاسد شده یا مرطوب

۷-خالی بودن محفظۀ ماده براق کننده

۸-مقدار نامناسب مادۀ شوینده

اگر درِ ظرف مادۀ شوینده بسته نمی‌شود ایراد از چیست؟

۱-دستگاه در حالت OFF  (خاموش) نیست.

۲-دکمۀ خاموش/روشن را بر روی OFF قرار دهید.

اگر از ماشین ظرفشویی بخار خارج شد ایراد از چیست؟

۱-بخار پدیده‌ای طبیعی است.

۲-در حین خشک کردن مقداری بخار از منفذ قفل در خارج می‌شود.

اگر آب در پائین طشت باقی بماند ایراد از چیست؟

۱-این امر طبیعی است.

۲-مقدار کمی آب تمیز در اطراف خروجی ته محفظه باقی می‌ماند که درزهای دستگاه را مرطوب نگاه می‌دارد.

اگر ماشین ظرفشویی چکه ‌کند ایراد از چیست؟

۱-محفظه مواد براق کننده بیش از حد پر شده است و یا در ماده براق کننده دانه تشکیل شده است.

۲-مراقب باشید که محفظه مواد براق کننده را بیش از حد پر نکنید.

۳-دانه‌های مواد براق کننده می‌تواند باعث کف زیاد و نتیجتاً سرریز شود. دانه‌های تشکیل شده را با یک پارچۀ مرطوب پاک کنید.

۴- ماشین ظرفشویی در حالت کاملاً افقی قرار ندارد.

۵-مطمئن شوید که سطحی که ماشین بر روی آن قرار دارد تراز است.

اگر ظرفها خشک نمی‌شوند یا شفاف نیستند ایراد از چیست؟

۱-محفظۀ مادۀ براق کننده خالی است

۲-مطمئن شوید که محفظۀ مواد براق کننده پر است.

اگر ظرفها و حتی ظروف مسطح تمیز نشده‌اند ایراد از چیست؟

۱-برنامه نامناسب انتخاب شده است.

۲-برنامۀ قوی‌تری انتخاب کنید.

۳-ظروف در محل مناسب قرار نگرفته‌اند.

۴-مطمئن شوید که خروجی محفظۀ مواد شوینده و آبپاش‌ها بوسیلۀ یک ظرف بزرگ بسته نشده‌است.

اگر داخل ماشین ظرفشویی دانه‌های کوچک در مادۀ براق کننده تشکیل شود ایراد از چیست؟

۱-همیشه دانه‌های مواد براق کننده ایجاد شده را فوراً پاک کنید.

اگر داخل طشت ماشین ظرفشویی لکه ایجاد شود ایراد از چیست؟

۱-از مادۀ شوینده دارای کلر استفاده شده است.

۲-مطمئن شوید که ماده شوینده بدون کلر است.

اگر داخل ماشین ظرفشویی کف زیاد مشاهده شود ایراد از چیست؟

۱-استفاده از مادۀ شویندۀ نامناسب

۲-برای اجتناب از ایجاد کف فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشوئی استفاده کنید.

۳-اگر کف ایجاد شد، در ماشین ظرفشوئی را باز کنید و اجازه دهید کفها خشک شوند.

اگر از موتور ماشین ظرفشویی صدای غیر عادی شنیده شود ایراد از چیست؟

۱-ماشین ظرفشویی بطور منظم استفاده نمی‌شود. اگر شما بیشتر اوقات از ماشین استفاده نمی‌کنید، به خاطر داشته باشید که آن را هر هفته پر و سپس تخلیه کنید، که این امر به حفظ رطوبت درزها کمک می‌کند.

اگر سر و صدا در ماشین ظرفشویی شنیده شود ایراد از چیست؟

۱-شنیدن بعضی از صداها طبیعی است.

۲-صدای ناشی از خرده‌های نرم غذا و باز شدن درب ظرف مواد شوینده میباشد.

۳-ظروف بطور ایمن در سبدها قرار نگرفته اند یا چیز کوچکی از داخل سبد افتاده است.

۴-درب ماشین را باز کرده و اطمینان پیدا کنید  از اینکه همه ظروف بطور ایمن درون ماشین قرار گرفته‌اند.

اگر کار پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی متوقف نشود ایراد از چیست؟

۱-این سیستم بگونه ای طراحی شده است که سرریز آب را تشخیص دهد. زمانی که این اتفاق بیفتد، موتور پخش کننده آب خاموش می‌شود  و پمپ تخلیه را روشن می‌شود.

اگر فشار آب پائین باشد ایراد از چیست؟

۱-کنترل کنید که منبع تغذیه آب درست نصب شده باشد و شیر آب باز است.

اگر برنامه ماشین ظرفشویی شروع نمی‌شود ایراد از چیست؟

۱-فیوز داخلی سوخته است یا سیم رابط متصل به دستگاه دارای اشکال است

۲-مطمئن شوید که ماشین ظرفشوئی روشن است و در بطور کامل بسته شده است.

۳-مطمئن شوید دوشاخه بدرستی داخل پریز است.

اگر بعد از آبگیری موتور ماشین ظرفشویی حرکت نکند ایراد از چیست؟

۱-خازن موتور بررسی شود

۲-برد معیوب است

اگر درب ماشین ظرفشویی بسته باشد و چراغ ماشین روشن باشد ولی ماشین شروع بکار نکند ایراد از چیست؟

۱-میکروسویچ درب معیوب میباشد

۲-برد معیوب میباشد

اگر ظرفها بعد از شستن پاک نشده باشد ایراد از چیست؟

۱- از برنامه مخصوص ظرفهای کثیف استفاده شود

اگر آب بیش از حد وارد ماشین ظرفشویی شود و قطع نشود ایراد از چیست؟

۱-فلومتر معیوب می باشد

۲- برد معیوب میباشد

اگر از ماشین ظرفشویی آب نشت بکند مطمئن شوید که :

۱-لوله ورودی آب محکم بسته شده است

۲-لوله خروجی کامل داخل فاضلاب باشد

اگر به ظرفها در پایان شستشو پودر باقی بماند مطمئن شوید که :

۱-بیش از اندازه ظرف داخل ماشین نباشد

۲-برنامه صحیح و مناسب با نوع ظرفها انتخاب شده باشد

۳-ماده شوینده بیش از اندازه استفاده تشده باشد

اگر چراغهای ماشین ظرفشویی روشن نشود مطمئن شوید که :

۱-سیم برق به پریز وصل شده است

۲-در پریز برق وجود دارد

اگر ماشین ظرفشویی شروع به کار نکرد مطمئن شوید که :

۱-برنامه شستشو انتخاب شده است

۲-درب بسته شده است

۳-دکمه استارت زده شده است

اگر ماشین ظرفشویی تخلیه آب نکرد مطمئن شوید که :

۱-شلنگ تخلیه در جای صحیح قرار گرفته شده باشد

۲-شلنگ تخلیه پیچ نخورده است

اگر آب وارد ماشین ظرفشویی نشد مطمئن شوید که :

۱-شیر آب باز است

۲-لوله ورودی آب پیچ نخورده باشد

۳-فیلتر ورودی آب تمیز است

اگر بعد از آبگیری موتور حرکت نکند ایراد از چیست؟

۱-زغال موتور باید بررسی شود

۲-برد معیوب است

با دفتر خدمات پس از فروش یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

 

اگر موتور ماشین بچرخد ولی سبد حرکت نکند ایراد از چیست؟

تسمه ماشین باید بررسی شود.

با دفتر خدمات پس از فروش یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

اگر خشک کن ماشین لباسشویی کار نکند ایراد از چیست؟

برد الکترونیک معیوب است.

با دفتر خدمات پس از فروش یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

اگر درب ماشین لباسشویی بسته باشد و چراغ ماشین روشن باشد ولی ماشین شروع بکار نکند ایراد از چیست؟

۱-میکروسویچ درب معیوب میباشد

۲-برد معیوب میباشد

با دفتر خدمات پس از فروش یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

اگر آب بیش از حد وارد ماشین لباسشویی شود و قطع نشود ایراد از چیست؟

لوله هیدروستات گرفته یا معیوب است.

با دفتر خدمات پس از فروش یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

اگر لباس بعد از شستن پاک نشده باشد ایراد از چیست؟

۱-بایستی از ماده شوینده مایع یا ماده شوینده حاوی سفید کنند استفاده کنید

۲- از برنامه مخصوص لباسهای کثیف استفاده شود

اگر از ماشین لباسشویی آب نشت بکند مطمئن شوید که :

۱-فیلتر محکم بسته شده است

۲-لوله ورودی آب محکم بسته شده است

۳-لوله خروجی کامل داخل فاضلاب باشد

اگر ماشین لباسشویی در حین شستشو کف زیاد بکند مطمئن شوید که :

۱-مقدار ماده شوینده بیش از حد به کار نبرده باشید

۲-پودر خود را تعویض کنید

اگر ماده شوینده در جا پودری باقی می ماند مطمئن شوید که :

۱-فشار آب کم نشده باشد

اگر لباسها به طور کامل خشک نشده باشد مطمئن شوید که :

۱-لباسها به طور مناسب درون درام قرار گرفته باشد

۲-سرعت آبکشی مناسب انتخاب شده باشد

اگر لباس چروک یا خراب شود مطمئن شوید که :

۱-برنامه صحیح انتخاب شده باشد

۲-درجه حرارت مناسب انتخاب شده باشد

اگر ماده نرم کننده و یا آب در جاپودری باقی مانده است مطمئن شوید که :

۱-زبانه جاپودری درست در جای خود قرار گرفته است و یا مسدود نشده باشد

اگر به لباسها در پایان شستشو پودر باقی بماند مطمئن شوید که :

۱-بیش از اندازه لباس داخل دارم نباشد

۲-برنامه صحیح و مناسب با نوع البسه انتخاب شده باشد

۳-ماده شوینده به اندازه کافی استفاده شده باشد

اگر چراغهای ماشین لباسشویی روشن نشود مطمئن شوید که :

۱-سیم برق به پریز وصل شده است

۲-در پریز برق وجود داشته باشد

اگر ماشین لباسشویی شروع به کار نکرد مطمئن شوید که :

۱-برنامه شستشو انتخاب شده است

۲-درب بسته شده است

۳-دکمه استارت زده شده است

اگر درب ماشین لباسشویی باز نشد مطمئن شوید که :

۱-برنامه شستشو کامل شده است

اگر ماشین لباسشویی لرزید و صدا کرد مطمئن شوید که :

۱-لباسهای بزرگ مانند ملحفه و رومیزی به هم پیچ نخورده است

۲-ماشین لباسشویی کاملا تراز است

۳-پیچ های نگهدارنده دیگ خارج شده است

۴-لباس کم داخل ماشین نباشد

اگر ماشین لباسشویی آب را تخلیه نکرد مطمئن شوید که :

۱-شلنگ تخلیه در جای صحیح قرار گرفته شده باشد

۲-شلنگ تخلیه پیچ نخورده است

۳-مقدار ماده شوینده بیش از حد نباشد

اگر ماشین لباسشویی دائم از آب پر و خالی شد مطمئن شوید که :

۱-شلنگ تخلیه در ارتفاع منسب قرار گرفته باشد

۲-خروجی شلنگ تخلیه در آب نباشد

اگر آب وارد ماشین لباسشویی نشد مطمئن شوید که :

۱-فیلتر باز است

۲-لوله ورودی آب پیچ نخورده باشد

۳-فیلتر ورودی آب باز است

اگر مشتری از نحوه ارائه خدمات ناراضی بود چگونه میتواند پی گیری نماید؟

چنانچه از خدمات پس از فروش رضایت ندارید، مراتب را از طریق کانال تلگرامی یا سامانه پیامکی مرکز خدمات پس از فروش شرکت بهی ، اطلاع دهید. هچنین میتوانید از طریق تلفن مرکز با همکاران ما تماس بگیرید.

کانال تلگرام:

سامانه پیامکی: شماره ۱۰۰۰۵۴۵۰

تلفن دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: ۹ – ۳۶۲۴۴۳۰۸  (۳۱)  ۹۸+

هزینه تعویض قطعات در طول دوران گارانتی به عهده شرکت هست یا مشتری؟

هزینه تعویض برای محصولات مختلف تفاوت دارد. برای اطلاع کارت ضمانت محصول را مطالعه فرمایید.

ارسال کارت ضمانت کالا باید از طریق مشتری صورت بگیرد یا نماینده شرکت؟

کارت ضمانت از طرف نماینده شرکت / خدمات پس از فروش، برای دفتر مرکزی ارسال میشود.

خدمات دهی جهت کالاهای ریز مانند آبمیوه گیری و غیره به چه صورت است؟

از آنجایی که چنین محصولاتی میاز به نصب ندارد، تاریخ گارانتی از زمان خرید محاسبه میشود. برای دریافت خدمات پس از فروش، ارایه کارت ضمانت و فاکتور خرید الزامی است.

نحوه ثبت کالاهای خریداری شده در سیستم گارانتی شرکت بهی به چه صورتی است؟

برای فعال نمودن گارانتی محصول می توانید بلافاصله  پس از نصب ، سریال شناسایی محصول را به سامانه ۱۰۰۰۵۴۵۰ پیامک نمایید و یا حداکثر تا یک هفته پس از نصب  با مراجعه به آدرس وب سایت، به عضویت باشگاه مشتریان بهی  درآمده و با ثبت سریال شناسایی محصول، تاریخ خرید ومشخصات مشتری خدمات ضمانت خود را فعال نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت بهی تماس حاصل فرمایید.

آیا محصولات بهی دارای وارانتی هم می باشند؟

تمامی محصولات بهی  دارای ۳ ماه وارانتی (تعویض محصول به شرط نقص فنی) میباشند.

آیا هزینه های نصب کالاها رایگان می باشد؟

برای برخی از محصولات رایگان است. برای اطلاع،کارت ضمانت محصول را مطالعه فرمایید.

وضعیت گارانتی (ضمانت ) محصولات بهی به چه صورت است؟

تمامی محصولات بهی  دارای  ۱۸ ماه گارانتی (قطعات الکتریکی) و ۶۰ ماه گارانتی موتور و کمپرسور  و ۱۰ سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش قطعات می‌باشند.

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش در کدام شهر است؟

نشانی دفتر مرکزی خدمات پس از فروش بهی: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان کلیسا وانک، پلاک ۳/۳۱، کد پستی  ۸۷۸۳۳-۸۱۷۳۸